Agenda Local 21

El 1994, en el marc dela Conferència Europeasobre Ciutats i Viles Sostenibles, es redactava un document en el qual els municipis europeus signataris es comprometien a adoptar la sostenibilitat com un dels eixos fonamentals de les seves actuacions: era la Cartad’Aalborg.

Les agendes locals 21 són l’instrument que fa possible incorporar els criteris de sostenibilitat a escala local, mitjançant la previsió d’un conjunt d’accions que els diferents municipis aproven amb la intenció de fer passes en la direcció d’anar transformant el model de desenvolupament actual, basat en la sobreexplotació dels recursos naturals i en un accés desigual als beneficis –que no ha canviat significativament amb la crisi econòmica dels darrers anys-, en un nou model més sostenible, que satisfaci les necessitats de les generacions actuals sense comprometre la necessitat de les generacions futures.

Alaior i els altres set municipis de Menorca van signarla Cartad’Aalborg el 2001 i es comprometien, així, amb el desenvolupament sostenible. Al nostre municipi, al llarg del període 2001-2003, es van dur a terme les diferents etapes que comporta implantar l’Agenda 21 Local: la memòria ambiental, la diagnosi ambiental i el Pla d’acció.

El Centre d’Estudis Locals va participar activament en tot aquest procés des del primer moment. Aquesta participació culminava amb l’exposició “Accions per al medi ambient d’Alaior. Agenda 21 local” (novembre de 2003, Centre de Cultura Sant Diego), en què es mostraven les propostes del Pla d’Acció Ambiental elaborades per GAAT, l’empresa contractada pel Consell Insular i l’Ajuntament d’Alaior, juntament amb les que havia confeccionat el propi Centre d’Estudis.

L’exposició resumia la situació d’Alaior analitzada per sectors: energia, aigua, residus, xarxa de transports i comunicacions, entorn natural, espai urbà i medi rural; així com tota una sèrie de propostes d’estalvi energètic, racionalització del consum d’aigua, recollida selectiva de residus, recuperació de camins rurals, recuperació de la zona dunar de Son Bou, reducció del trànsit rodat pel centre urbà, utilització de compost al camp… Propostes per a les administracions, però també propostes i consells per als ciutadans a nivell particular.

Taller de l'Agenda Local 21.