Espècies productores de sediments organogènics

Els sediments marins que formen les platges tenen el seu origen en tres processos diferents. En primer lloc, l’erosió de lescostes, penyals i costes rocoses baixes. En segon lloc, els al·luvions transportats pels cursos d’aigua i lliurats al mar. En darrer lloc, les espècies productores de sediments organogènics, que són organismes marins capaços de secretar minerals a partir de les seves conquilles i/o esquelets. Aquest darrer és l’objecte d’estudi del present projecte, que aborda la identificació de les principals espècies productores de sediments organogènics, donant especial importància als herbeis que desenvolupa la fanerògama marina Posidionia oceanica i la seva biocenosi associada.

Amb aquesta finalitat, s’han agafat les mostres de sediment de les tres tipologies diferents i representatives dels litorals d’acumulació menorquins: la platja de Tirant, la platja de Son Bou, i Cala Trebalúger. Un cop recollits els sediments, s’han analitzat al laboratori per tal de treure’n les conclusions. Aquest procés ha estat realitzat per Rafel Quintana, Joan J. Fornós i Francesc-Xavier Roig entre els anys 2004 i 2005.

L’aprenentatge en la contribució de la producció de sediments per part d’aquestes espècies és necessari com a eina de base per a una gestió integral dels litorals arenosos. El control del balanç sedimentari permet anticipar l’impacte de les interaccions entre els diferents factors implicats en el proveïment i transport dels sediments. Aquest fet permet preveure les conseqüències potencials d’esdeveniments episòdics com les tempestes, de prendre en compte els efectes a mitjan termini com els usos antròpics o, a més llarg termini, les conseqüències d’una elevació del nivell marí.

Mostra de sediments organogènics.