LA LLICÈNCIA INVISIBLE DELS HOTELS SÍ EXISTEIX.

LA LLICÈNCIA INVISIBLE DELS HOTELS SÍ EXISTEIX.

La llicència definitiva dels hotels de Son Bou, que no apareixia segons l’Ajuntament, va ser trobada pel Centre d’Estudis Locals. Correspon a dia 30 de novembre de 1971. Així consta al llibre d’acords de la Comissió Municipal Permanent.

La veritat era que resultava molt escandalós que uns edificis tan importants no obtinguessin la llicència corresponent. Un motiu injust de desprestigi per a tothom. Per molt que les serveis municipals, l’empresa i el govern municipal així ho van acceptar, pendents que es revisin altres arxius, no era creïble per a la gent del CEL. Una consulta de poc temps va permetre sortir de dubtes, exactament en 1 h i 15 minuts van aparèixer diferents anotacions de tràmits respecte dels hotels. Dia 18 de desembre de 1970 era el dia de la llicència provisional que s’havia trobat, però per a una construcció de poc més de 4.000 m3, mentre que la construcció executada té 75.900 m3. Un any després el llibre d’acords conté la decisió que va prendre la Comissió Municipal Permanent, en la sessió de 30 de novembre de 1971. L’aprovació es va fer segons el decret 3787/1970 del Ministeri d’Informació i Turisme d’aquell temps, el qual va dictar la fórmula per tramitar aquests tipus d’establiments, per damunt de la normativa local i general d’urbanisme. La llicència manifesta que el director general d’Empreses i Activitats Turístiques informà que el projecte complia amb el decret. La Comissió concedí la llicència amb el vistiplau d’aquest organisme i l’informe favorable de l’arquitecte municipal.

foto llibre d'actes 2

Reproduïm el text literalment d’aquesta part de l’acta:

“POLICIA URBANA. Diose lectura a la instancia subscrita por D. Carlos Capo Vigo, domiciliado en la calle Ibiza 19, de Palma de Mallorca, por la que solicita licencia municipal para construir dos hoteles denominados “Tamo” y “Laguna Playa” en la urbanización de Son Bou, según los proyectos redactados por el arquitecto Sr. Raúl de Miguel Rimero.

La Comisión Municipal Permanente, en consideración a que la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas ha estimado que los citados proyectos reúnen las condiciones mínimas fundamentales exigidas por el decreto 3.787/70.

En consideración a que por el arquitecto municipal D. Víctor A. Tolós Mitjavilla, se ha informado favorablemente la construcción de las obres solicitadas, por unanimidad, acordó conceder licencia municipal para construir los dos citados hoteles de conformidad con el proyecto que les sirve de base previo pago de la tasa que corresponda…”