2007

Damià Bosch Bosch (Federació Menorquina de Grups Folklòrics. Femefolk). La indumentària menorquina en el segle XVIII.
Sebastià Gomila Pons. Una breu història del Grup folklòric des Migjorn Gran.
Joana Català Coll. La Mola, una experiència de turisme cultural.
Natàlia Sans i Rosselló. Andreu Ferrer, col•lector de cançons tradicionals.
Bernat Moll Mercadal (Societat Històrico-Arqueológica Martí i Bella). Toponímia del terme municipal des Migjorn Gran.
EMPRESA PAC, Ma. Jose (Majo) León, Ismale Pons Pelegri i Josep Marques Moll. Les obres a POIMA IV (Maó). Un exemple de conservació del patrimoni cultural.
Jaume Andreu Galmés (UIB). Els molins d’aigua a Balears. El cas del molí de sa Vall (es Migjorn Gran).
Catalina Lluïsa Gayà Bauzà i Antònia Bauzà Gayà (Col•lectiu Teranyines). El Col•lectiu Teranyines. Una experiència d’història local a Mallorca.

Eva López Mateo. L’Arxiu Pons Sans i una història de l’urbanisme a Menorca.

Joan Pau Salort Salort (Arxiu d’Imatge i So de Menorca). Imatges antigues i noves adquisicions de l’arxiu.

Miquel À. Casasnovas Camps (IME). Societat Martí Bella. Una associació que treballa per al patrimoni cultural de l’illa.

Cristòfol Barber Villalonga (CEL). Patrimoni natural i cultural. La importància de s’Albufera des Grau.

Miquel À. Marquès Sintes (CEL). L’Aljub des Banyer. El patrimoni perdut.

Víctor Guerrero Ayuso (UIB). Traspassar la mort: la cova des Pas a Ferreries.