PES RELATIU DE L’ECONOMIA D’ALAIOR A MENORCA.

PES RELATIU DE L’ECONOMIA D’ALAIOR A MENORCA.

Centre d’Estudis Locals.

Les dades econòmiques disponibles són poques, i les disgregades per municipis encara més escasses. Així és difícil seguir l’evolució de l’economia local. Ens obliga a combinar dades per aconseguir percepcions objectives però sempre massa incompletes. Les darrers que hem analitzat figuren en els quadres adjunts.

NOMBRE D’EMPRESES

TAULA DADES
Tracta del nombre d’empreses d’Alaior i de Menorca per sectors i del percentatge de les locals en el total de Menorca. No diferencia la grandària de les empreses, exclusivament el nombre.

Indica una disminució del nombre d’empreses locals des del 1r trimestre de 2009 (una any després de l’inici de la crisi) al 1r trimestre de 2018. De 291 empreses hem passat a 256, un 12 % manco. A Menorca el nombre d’empreses perdudes és d’un 4’5 %. Caldria conèixer el valor de la producció d’aquestes empreses, cosa que és impossible. Hi ha hagut una pèrdua del pes relatiu del nombre d’empreses locals en indústria, construcció, serveis, transport i emmagatzematge i resta de serveis. Mentre que ha augmentat el pes relatiu de les empreses locals en el conjunt de les empreses de Menorca en  agricultura i hostaleria.

 IPRF, (RENDA) 2015 PER MUNICIPIS
municipi posició renda bruta € renda disponible €
ALAIOR 50 21.477 18.182
MAÓ 24 24.925 20.768
CIUTADELLA 52 21.088 17.878
SANT LLUÍS 10 27.846 22.733
ES CASTELL 31 23.800 19.788
ES MERCADAL 46 21.694 18.312
FERRERIES 54 20.948 17.655
ES MIGJORN GRAN 53 21.082 17.784

RENDA (IPRF)

Tracta de la posició del municipi d’Alaior en l’ordre de municipis de les Illes Balears segons el valor de la renda declarada, dades de 2015. La posició més avantatjada és per a Sant Lluís amb bastanta diferència, després segueixen Maó, es Castell, es Mercadal i després Alaior en la posició 50 i la resta de municipis molt a prop. Els primers municipis són Valledemossa (38.630 € de renda bruta), Esporles, Puigpunyent, Bunyola i Alaró, tots ells de la Serra de Tramuntana.

 

PES RELATIU D’ALAIOR DINS MENORCA, VARIABLES, 2017
POBLACIÓ 9,90%
CONSUM D’ELECTRICITAT 10,90%
VEHICLES MATRICULATS 10,16%
TREBALLADORS SS 10,63%

ALTRES INDICADORS

Hem calculat aquí el percentatge de diferents variables d’Alaior en comparació amb el total de Menorca. Els habitants representen el 9,9 % dels menorquins, mentre que el consum d’electricitat, el nombre de vehicles i els treballadors afiliats a la seguretat social representen entre el 10 i el 10,9  %.

Fonts: Ministeri d’Hisenda i IBESTAT.